Animals

Unknown animals

Uganda

Mountain Gorilla

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_gorilla

top

Chimpanzee

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee

top

Red-tailed Monkey

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Red-tailed_monkey

top

Olive Baboon

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Olive_Baboon

No Images Yet

top

Black-and-white Colobus

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Black-and-white_colobus

top

Blue Monkey

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Monkey

top

Great Blue Turaco

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Blue_Turaco

top

Shoebill

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Shoebill

top

Malachite Kingfisher

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Malachite_Kingfisher

top

African Jacana

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/African_Jacana

top

African Forest Elephant

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Forest_Elephant

top

Leopard

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopard

top

Hyppopotamus

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyppopotamus

top

Chameleon

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Chameleon

top

Ethiopia

Hamadryas Baboon

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Hamadryas_Baboon

top

Gelada Baboon

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Gelada_Baboon

top

Lammergeier

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Lammergeier

top

Tawny Eagle

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tawny_Eagle

top

Thick-billed Raven

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Thick-billed_Raven

top

Walia Ibex

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Walia_Ibex

top

Egyptian Vulture

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Vulture

top

Hooded Vulture

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Hooded_vulture

top

Gabun

top